www.prow.tychowo.pl

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo gm. Tychowo

29
03.2019

Tytuł projektu  „Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo gm. Tychowo” dofinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu gminnego w miejscowości Dobrowo położonej w Gminie Tychowo, przewidzianego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja będzie bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem rekreacyjno - wypoczynkowym odpowiadającym potrzebom okolicznych mieszkańców. Realizacja obiektu jest rozumiana jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych, wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie terenu we wszelkie urządzenia, sprzęt, elementy małej architektury niezbędne do jego funkcjonowania, a także zagospodarowanie terenu w granicach działki nr 132/10 położonej w miejscowości Dobrowo.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w szczególności następujących robót:

o   Wyrównaniu terenu i inne prace ziemne,

o   Budowa nawierzchni ścieżek,

o   Budowa stawu wraz z montażem 3 fontann,,

o   Odbudowa rowu melioracyjnego,

o   Zagospodarowania istniejących terenów zielonych wraz z wykonaniem nowych nasadzeń oraz usunięciem drzew i krzewów zakwalifikowanych do usunięcia,

o   Dostawy i montażu ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery,

o   Budowa nawierzchni pod altany,

o   Montaż sceny,

o   Montaż oświetlenia

Termin zakończenia operacji –do 25.09.2020 r.