www.prow.tychowo.pl

Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167

15
04.2017

Celem operacji jest niwelowanie utrudnień komunikacyjnych, ułatwienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do dworca kolejowego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości a także ułatwienie mieszkańcom dotarcia do miejsca zatrudnienia poza miejscem zamieszkania poprzez przebudowę gminnej drogi ul. Kolejowej w Tychowie.

 

 • Operacja jest realizowana na nieruchomości:
  Ulica Kolejowa droga publiczna, w granicach działki nr 382, 387/10, 360/12 obrębu320104_40001 gm. Tychowo – miasto.
 • Połączenie z drogą wojewódzką nr 167 w działce nr 136/2 obrębu 320104_40001
  gm. Tychowo – miasto.

Zakres, w jakim jest realizowana operacja

nawierzchnia o długości = 0,620 km

4.1 Charakterystyka robót drogowych

1) Charakterystyka dotyczy drogi gminnej publicznej o nr 345221Z o długości przebudowy

drogi = 0,620 km w tym: ogólny zakres robot przedsięwzięcia:

 1. Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 167 zgodnie z wydanymi warunkami Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, pismo znak: ZZDW 9/4115/44/15 M.W. z dnia 10-12-2015 roku;
 2. Demontaż tymczasowych płyt drogowych,
 3. Wykonanie korytowania po zdemontowanych płytach i na odcinku o nawierzchni gruntowej;
 4. Wycięcie krawędzi istniejącej nawierzchni asfaltowej pod krawężniki i oporniki;
 5. Wykonanie krawężników i oporników;
 6. Ułożenie podbudowy z KŁSM w gotowym korytowaniu;
 7. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 0,620km;
 8. Budowa chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej z kostki brukowej betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+536;
 9. Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ilości 14szt o łącznej powierzchni 448,375 m2;
 10. Przebudowa przepustu melioracyjnego pod drogą wraz wykonaniem dwóch kratek ulicznych ściekowych z odprowadzeniem wody do przydrożnego rowu i zasypanie pobocza z ułożeniem drenowania z odprowadzeniem wód do przepustu pod drogą;
 11. Budowa urządzeń bezpieczeństwa w tym: bariera energochłonna i bariera dla bezpieczeństwa pieszych w pobliżu rowu;
 12. Budowa oznakowania drogi;
 13. Budowa wyspy kryjącej pas w lewo "lewoskręt" z umożliwieniem bezpiecznego ruchu pieszego lub pieszo-rowerowego przez skrzyżowanie ulicy Kolejowej z drogą wojewódzką - do ulicy Połczyńskiej;
 14. Budowa spowalniaczy ruchu;
 15. Przebudowa oświetlenia drogi.

2) Konstrukcja nawierzchni jezdni - ogólny zakres robot:

 1. Odcinek od km 0+000 do km 0+25, długość = 0,025km;
  - Podbudowa z KŁSM i nawierzchnia z BA - zgodnie z wytycznymi ZZDW Koszalin.
 2.  Odcinek od km 0+25 do km 0+248, długość = 0,223km;
  - Podbudowa z KŁSM gr. 25 cm. Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna gr. 5cm z podbudową z BA - warstwa wiążąca gr. 7cm.
 3.  Odcinek od km 0+248 do km 0+536, długość = 0,288km;
  - Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna gr. 5cm z podbudową z BA - warstwa wiążąca 7cm.
 4.  Odcinek od km 0+536 do km 0+620, długość = 0,084km;
  - Podbudowa z KŁSM gr. 25 cm. Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna gr. 5cm z podbudową z BA - warstwa wiążąca gr. 7cm.

3) Konstrukcja nawierzchni chodnika i ścieżki pieszo rowerowej - ogólny zakres robot:

 1. Odcinek od km 0+000 do km 0+536;
  - Nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowa. Podbudowa z KŁSM gr. 15cm oraz warstwa odsączająca.

4) Konstrukcja nawierzchni zjazdów - ogólny zakres robot:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (k. grafitowy) na podsypce C:P 1:4 grubości 5cm.

Podbudowa z KŁSM w w-wie górnej i z gruzu budowlanego kruszonego w w-wie dolna (łączna gr. 30cm) oraz warstwa odsączająca gr. 10cm.

 

Oznaczenia:
BA - Beton asfaltowy.
KŁSM - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie.