Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
04.2017

Operacja pn: „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 151/3, 152/2, 152/18 obręb Tychowo – miasto,  oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 169 w działkach 406/7 obręb Tychowo – miasto, 406/8 obręb Tychowo, Gmina Tychowo” mająca na celu niwelowanie utrudnień komunikacyjnych, zapewnienie bezpiecznego dojścia oraz skrócenie czasu dojazdu do miejsc użyteczności publicznej położonych przy ul. Mroczkiewicza w Tychowie jak również ułatwienie mieszkańcom dotarcia do miejsca zatrudnienia poza miejscem zamieszkania poprzez przebudowę drogi gminnej nr 345220Z w Tychowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Przewidywany wynik operacji:

A)    Zakres robót drogowych:
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej
Gminna droga dojazdowa ma długość 1210 mb i szerokość:
Odcinek od km 0+000 do km 0+088  o nawierzchni bitumicznej - szerokość od 25,0m (skrzyżowanie z drogą wojewódzka) do 4,5m
Odcinek od km 0+088 do km 0+635  o nawierzchni bitumicznej - szerokość 4,5m
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej łącznie z mijankami - 3 604,250 m2
Odcinek od km 0+635 do km 0+661  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (skrzyżowanie z drogami leśnymi)
Odcinek od km 0+061 do km 0+827  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ciąg pieszo-jezdny) szerokości 5,0m
Odcinek od km 0+827 do km 1+210  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 6,0m
Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej łącznie z miejscami postojowymi - 3 421,925 m2
Chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 2,0m na odcinku od km 0+000 do km 0+653 - poza linią drzew     1 313,500 m2
Chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 1,5m na odcinku od km 0+653 do km 0+875 - ciąg pieszo-jezdny strona prawa
Chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 2,0m na odcinku od km 0+875 do km 1+210 - strona prawa
Powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej razem 2 319,750 m2
 Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ilości 14szt o łącznej powierzchni  448,375 m2
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Odcinek od km 0+000 do km 0+635
Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna gr. 5cm z podbudową z BA - warstwa wiążąca gr. 7cm
Odcinek od km 0+635 do km 1+210
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce C:P 1:4 grubości 3cm; podbudowa z KŁSM w-wa górna gr. 15cm
podbudowa z gruzu budowlanego kruszonego w-wa dolna gr. 15cm i warstwa odsączająca gr. 10cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
         Odcinek od km 0+000 do km 0+653
 Nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 6cm  na podsypce cementowo-piaskowa. Podbudowa z KŁSM gr. 15cm oraz     warstwa odsączająca.  
Odcinek od km 0+653 do km 1+210
Nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa z KŁSM w w-wie górnej i z gruzu budowlanego kruszonego w w-wie dolna (łączna gr. 30cm) oraz warstwa odsączająca gr. 10cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (k. grafitowy) na podsypce C:P  1:4 grubości 5cm. Podbudowa z KŁSM w w-wie górnej i z gruzu budowlanego kruszonego w w-wie dolna (łączna gr. 30cm) oraz warstwa odsączająca gr. 10cm.
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej wymaga usunięcia 7 szt. drzew (średnica od 25 do 70cm oraz usunięcia żywopłotu na dł. 262mb.

B)    Zakres robót oświetleniowych:
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej – 220 mb
Budowa oświetlenia drogi - 31 pkt opraw na słupach ocynkowanych 6m z 8 pkt. na słupach 6m wys.1/1m, 1 pkt. na słupach ocynkowanych 7m z wysięgnikiem 1/1, szafka oświetleniowa,1220 mb linii kablowej YAKXs 4x25mm2 (w tym przecisk 20mb).

C)    Zakres robót:
Budowa kanalizacji kablowej światło-przewodowej – 628 mb

____________________________________________________________________________________________

Dnia 06.10.2017 r. otwarto drogę gminną dojazdową do drogi wojewódzkiej nr 169 w Tychowie.

Zakres przedsięwzięcia obejmował roboty drogowe polegające m.in. na wykonaniu zarówno jezdni bitumicznej,
jak i z betonowej kostki brukowej. Ponadto wybudowano chodniki, parkingi, zjazdy, mijanki oraz oświetlenie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.526.321,95 zł, z czego pozyskane dofinansowanie w ramach programu PROW 2014-2020 wyniosło 923.158,98 zł.

Uroczyste oddanie przedmiotu inwestycji do użytku nastąpiło 6 października br. Zebranych powitał gospodarz Gminy Tychowo Burmistrz Robert Falana.
Następnie proboszcz parafii ks. Andrzej Sołtys dokonał poświęcenia drogi. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Tychowa, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kowalski, radny Mirosław Korzeniowski, ksiądz proboszcz Andrzej Sołtys oraz mieszkanki osiedla, panie Krystyna Pucek i Małgorzata Hojnor.

Radny Mirosław Korzeniowski w imieniu własnym oraz mieszkańców osiedla podziękował burmistrzowi za realizację inwestycji, podkreślając, że była ona oczekiwana
od wielu lat.